Skip to content

Singkatan-singkatan yang diguna Manual Sijil Halal.

Bahagian ini disebut oleh Jakim sebagai PROSEDUR NO.2 – SINGKATAN. Prosedur ini menerangkan maksud setiap singkatan yang anda lihat di Manual Sijil Halal.

APD 2011 – Akta Perihal Dagangan 2011
ASEAN – Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara
Manual Prosedur Pensijilan Halal Malaysia (Domestik) 2020
BKKM – Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan
HACCP – Hazard Analysis Critical Control Point
HAS – Halal Assurance System
(Sistem Jaminan Halal)
HPB – Halal Professional Board
(Majlis Profesional Halal)
GHP – Good Hygiene Practices
GMP – Good Manufacturing Practices
GVHP – Good Veterinary Hygiene Practice
IHCS – Internal Halal Control System
(Sistem Kawalan Halal Dalaman)
ISPHM – Inisiatif Segera Pensijilan Halal Malaysia
JAIN – Jabatan Agama Islam Negeri
JAKIM – Jabatan Kemajuan Islam Malaysia
JPV – Jabatan Perkhidmatan Veterinar
KKM – Kementerian Kesihatan Malaysia
MAIN – Majlis Agama Islam Negeri
MDA – Medical Device Authority
(Pihak Berkuasa Peranti Perubatan)
MHMS – Malaysian Halal Management System
(Sistem Pengurusan Halal Malaysia)
MS – Malaysian Standard
NCR – Non Conformance Report
NPRA – National Pharmaceutical Regulatory Agency
(Bahagian Regulatori Farmasi Negara)
OEM – Original Equipment Manufacturer
PBKD – Pihak Berkuasa Kawalan Dadah
PBT – Pihak Berkuasa Tempatan
QAP – Quality Assurance Programme
R&D – Research and Development
SPHM – Sijil Pengesahan Halal Malaysia
VHM – Veterinary Health Mark